UBYTOVÁNÍ

Penzion Javorná

Všeobecné obchodní podmínky

upravující používání ubytovacích služeb
(dále též jen “Podmínky”) obchodní společnosti
Zejbiš a.s.
IČO: 044 847 03, se sídlem Dvorní 70/9, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. B 1902

I. Definice pojmů

Podmínky je označení pro tento dokument, který je svou povahou obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 1751 a násl. zk. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („NOZ“). Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, která byla uzavřena mezi Ubytovatelem a Hostem.

Ubytovatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí obchodní společnost Zejbiš a.s.
IČO: 044 847 03, sídlem Dvorní 70/9, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod, sp. zn. B 1902. Ubytovatel je provozovatelem penzionu a venkovského domu na adrese Javorná 7, PSČ 339 01 Javorná, Čachrov.

Penzionem se pro účely těchto Podmínek rozumí ubytovací zařízení Penzion Javorná a Venkovský dům na Šumavě, na adrese Javorná 7, PSČ 339 01 Javorná, Čachrov.

Doprovázející osobou se rozumí fyzická osoba, jejímž záměrem je být v Penzionu ubytována s tím, že smlouva o (pro)nájmu pokoje bude uzavřena mezi Zpracovatelem a Hostem.

Prostory vyhrazené k ubytování se pro účely těchto Podmínek rozumí výhradně pokoj v Penzionu a studio Venkovského domu, který byl Ubytovatelem Hostu poskytnut k užívání.

Smluvními stranami se pro účely těchto Podmínek rozumí Ubytovatel a Host.

II. Všeobecné obchodní podmínky

1. Tyto Podmínky upravují používání ubytovacího zařízení, tedy Penzionu Javorná a Venkovského domu na Šumavě, jakož i služeb s ubytováním souvisejících.

III. Smluvní strany

1. Ubytovací služby Penzionu/Venkovského domu, či služby s ubytováním související, využívá Host a případně též Doprovázející osoba, či osoby.

2. Speciální, individuální podmínky nejsou součástí těchto Podmínek, nýbrž podléhají samostatnému ujednání mezi Ubytovatelem, Hostem či třetími stranami.

IV. Uzavření smlouvy o ubytování

1. Host je oprávněn poptat ubytovací či jiné služby poskytované Ubytovatelem osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu či v jiné ústní či písemné formě, prostřednictvím kontaktního/rezervačního formuláře, umístěného na internetových stránkách www.penzionjavorna.cz, či smluvních partnerů Ubytovatele www.booking.com a www.airbnb.cz.

1.1. Smlouva uzavřená za přítomnosti smluvních stran

V případě, že je o uzavření smlouvy o ubytování jednáno osobně za účasti Hosta a osoby oprávněné zastupovat Ubytovatele, je smlouva o ubytování uzavřena bezodkladnou akceptací nabídky ze strany Hosta.

1.2. Smlouva uzavřená v nepřítomnosti smluvních stran

V návaznosti na požadavek Hosta učiněný zejména telefonicky, prostřednictvím e-mailu či v jiné písemné formě, nebo požadavek zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře, umístěného na internetových stránkách www.penzionjavorna.cz, zašle Ubytovatel Hostovi nabídku na ubytovací a jiné služby, která zohledňuje požadavek Hosta a aktuální možnosti Ubytovatele. Takové jednání ze strany Ubytovatele je považováno za návrh na uzavření smlouvy o ubytování, ve smyslu ust. § 1731 a násl. NOZ (dále jen jako „Nabídka“).

Nabídka musí minimálně obsahovat závazek Ubytovatele poskytnout Hostovi ubytování v blíže specifikovaném pokoji či pokojích, dobu, na kterou se ubytování sjednává a výši úplaty spojenou se službami, které jsou předmětem Nabídky.

V případě písemné Nabídky je její součástí také lhůta, ve které musí být Nabídka ze strany Hosta přijata. V případě neuvedení lhůty činí tato lhůta 3 pracovní dny. Za přijetí Nabídky Hostem bude považováno jakékoli jednání Hosta, v ústní či písemné formě, z jehož obsahu bude možné bez větších pochybností vyvodit, že Host Nabídku přijal.

V případě, že Ubytovatel neobdrží ve lhůtě pro přijetí Nabídky souhlas ze strany Hosta, Nabídka bez dalšího zaniká s tím, že Ubytovatel není takovou Nabídkou nadále vázán.

Smlouva o ubytování vznikne v okamžiku, kdy Ubytovatel prokazatelně obdrží souhlasný projev vůle Hosta s Nabídkou („Vznik smlouvy“).

Smlouva o ubytování je uzavírána na dobu určitou, počínaje dnem, který byl smluvními stranami sjednán jako den příjezdu Hosta („Den příjezdu“) a končí dnem, který byl smluvními stranami ujednán jako den odjezdu Hosta.

1.3. Smlouva uzavřená prostřednictvím systému Booking.com a Airbnb.cz

Rezervací přes Booking.com a Airbnb vstupuje Host do přímého smluvního vztahu s Ubytovatelem.

Uveřejnění poskytovaných služeb na serveru Booking.com je považováno za návrh na uzavření smlouvy o ubytování ve smyslu ust. § 1731 a násl. NOZ („Nabídka“).

Provedení rezervace ze strany Hosta prostřednictvím internetových stránek booking.com, nebo airbnb.cz je považováno za akceptaci Nabídky a tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy o ubytování.

V. Úplata za ubytování

1. Aktuální výše úplaty za ubytovací služby, resp. veškeré služby poskytované Ubytovatelem, je příkladmo uvedena v ceníku uveřejněném na internetových stránkách www.peznionjavorna.cz. Ceny uvedené na výše uvedených serverech jsou pouze orientační s tím, že Ubytovatel je oprávněn jejich výši jednostranně upravovat. Konečná výše úplaty za služby poskytované Ubytovatelem je stanovena výší úplaty, uvedené v Nabídce, která byla Hostem přijata výše uvedeným způsobem.

2. Host má nárok požadovat, aby mu služby Ubytovatele byly poskytnuty za úplatu, která je obsahem Nabídky, a to v případě její včasné akceptace („Úplata“). Celková výše úplaty je tvořena částkou, účtovanou Ubytovatelem za poskytnutí služeb, navýšenou o míru daně z přidané hodnoty, jejíž je Ubytovatel plátcem, jakož i částku, která odpovídá správním či jiným poplatkům, které je Ubytovatel na základě zákona povinen odvádět (např. rekreační poplatek).

3. V případě provedení rezervace přes internetové stránky booking.com, nebo airbnb.cz má Host právo na výši úplaty zveřejněnou v okamžiku provedené rezervace.

4. Ubytovatel má právo jako garanci úhrady Úplaty ze strany Hosta požadovat, aby Host dal Ubytovateli peněžitou zálohu na úhradu Úplaty za poskytované služby, a to ve výši 200,- Kč („Záloha“).

5. V případě, že Záloha nebude ze strany Hosta uhrazena ve výši, lhůtě a způsobem ujednaným mezi smluvními stranami, má Ubytovatel právo od smlouvy o ubytování odstoupit.

6. Host se zavazuje uhradit Úplatu nejpozději k poslednímu dni, ve kterém využíval služeb Ubytovatele, tedy před svým odchodem z ubytování. Od konečné výše Úplaty bude odečtena Záloha, kterou Host Ubytovateli v předstihu před konečnou úhradou složil. Pozdější úhrada podléhá samostatné dohodě mezi Ubytovatelem a Hostem.

7. Úplata za poskytnuté služby je hrazena v českých korunách. V případě, že je přáním Hosta uhradit Úplatu v jiné měně, podléhá taková skutečnost samostatné úmluvě mezi Ubytovatelem a Hostem. Ubytovatel je v takovém případě povinen sdělit Hostu výši směnného kurzu, za jehož použití je připraven platbu v jiné měně akceptovat.

VI. Storno podmínky

1. Host je oprávněn písemně od smlouvy o ubytování v období od Vzniku smlouvy do Dne příjezdu odstoupit, a to bez uvedení důvodu.

2. V případě doručení písemného odstoupení Hosta od smlouvy o ubytování, a to ve lhůtě kratší než 14 kalendářních dní přede Dnem příjezdu, je Host povinen zaplatit Ubytovateli smluvní pokutu odpovídající výši složené Zálohy, která byla mezi Smluvními stranami ujednána.

3. V případě, že Host složil Ubytovateli Zálohu, je Ubytovatel oprávněn její výši bez dalšího jednostranně započíst oproti jeho nároku na úhradu smluvní pokuty.

VII. Služby s ubytováním spojené

Ubytovatel nad rámec ubytovacích služeb nabízí hostům níže uvedené služby:

1. Host je oprávněn užívat venkovní ohniště s grilem.

2. Host je dále oprávněn využívat půjčovnu kol a lyží („Služby“).

3. Hostům je dále nabízena možnost stravování v restauraci Penzionu.

4. Veškeré tyto Služby s ubytováním spojené, jakož i cena za jejich poskytování, podléhají samostatnému ujednání mezi Ubytovatelem a Hostem. Cena za poskytování těchto služeb není zahrnuta v Úplatě.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Ubytovatel je povinen poskytnout Hostovi přechodně ubytování na ujednanou dobu, a to za Úplatu.

2. Ubytovatel odevzdá Hostu ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

3. Host je povinen zaplatit Ubytovateli Úplatu za poskytnuté ubytovací služby, ve výši a způsobem stanoveným těmito Podmínkami či jiným ujednáním Smluvních stran.

4. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovacího zařízení Hotelu a využívat Služby s ubytováním spojené.

5. Host je povinen nahlásit svůj příjezd do Hotelu a oprávněn začít využívat ubytovací služby v Den příjezdu, a to od 15:00 do 20:00. Host je povinen opustit ubytovací prostory a předat je zpět Ubytovateli, a to nejpozději v den svého odjezdu, nejpozději do 11:00 (vyklizení pokoje).

6. Host je povinen užívat ubytovací prostory, jakož i prostory, ve kterých dochází k poskytování služeb s ubytováním spojených způsobem obvyklým. Host je povinen předcházet škodě na vybavení Penzionu/Venkovského domu, jakož i dalších svěřených věcech.

7. Host je povinen respektovat práva ostatních ubytovaných hostů a chovat se důstojně, jak ve vztahu k ostatním hostům Penzionu/Venkovského domu, tak k personálu.

8. Host je povinen dodržovat noční klid. Za tímto účelem je povinen učinit veškerá opatření, aby z jeho strany nedocházelo k rušení ostatních ubytovaných hostů v Penzionu/Venkovského domu, a to zejména po 23:30 hod.

9. Pokud je Doprovázející osobou nezletilý mladší 18 let, je povinností Hosta zajistit, aby se nezletilý zdržoval v Penzionu/Venkovském domě výhradně pod jeho dozorem, resp. dozorem plně svéprávné osoby, kterou Host uváženě dozorem pověří.

10. Host odpovídá za škody, způsobené v příčinné souvislosti s jeho jednáním či v důsledku jednání osob, které jsou mu zákonem svěřeny do péče, a to jak Ubytovateli či třetím osobám.

11. Host je oprávněn vnášet do Hotelu domácí zvířata – psa, a to za příslušný poplatek nad rámec Úplaty, který činí 100,- Kč za jeden den pobytu psa v Penzionu/Venkovském domě.

12. Host se zavazuje dodržovat zákaz kouření v celém objektu Penzionu/Venkovského domu. V případě porušení těchto povinností je Host povinen uhradit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

13. V případě porušení některé z výše uvedených povinností Hosta je Ubytovatel oprávněn od smlouvy o ubytování odstoupit. V takovém případě náleží Ubytovateli smluvní pokuta ve výši Úplaty. Ubytovatel je oprávněn jednostranně započíst na takový svůj nárok Zálohu.

14. Nad rámec výše uvedeného je Ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
(i) Host užívá ubytovací zařízení za jiným účelem, než ke kterému je toto určeno;
(ii) Host jinak narušuje bezpečnost a pořádek Penzionu/Venkovského domu, chová se hrubým způsobem k zaměstnancům, je zřetelně pod vlivem alkoholu či drog, když takový jeho stav narušuje dobré jméno Ubytovatele či pokojné užívání ubytování ostatními hosty; či
(iii) Host trpí infekční chorobou.

15. V případě, že smlouva o ubytování byla uzavřena na období delší než jeden (1) rok, má Host ve smyslu ust. § 1867 NOZ právo od této smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu. Je nutné, aby tak učinil písemně. Právo Hosta odstoupit od smlouvy je nutné využít ve lhůtě 14 dnů poté, co byl Ubytovatelem vyzván k zaplacení kterékoli další platby spojené s ubytováním.

IX. Odpovědnost za vnesené věci

1. Ubytovatel odpovídá za škodu na věci, resp. věcech, kterou Host, případně Doprovázející osoba vnesla do Prostor vyhrazených k ubytování.

2. Host bere na vědomí, že Ubytovatel poskytuje službu úschovy věcí vyšší hodnoty, zejména pak cenností. Pro případ, že Host vnese do Penzionu/Venkovského domu cennost či věc, jejíž výše přesahuje 50 000,- Kč, je povinen požádat personál o převzetí takové věci do úschovy; v opačném případě Ubytovatel za škodu na takové věci neodpovídá. Trezor je umístěn v recepci Penzionu.

3. Povinnost Ubytovatele nahradit škodu se dále nevztahuje na vozidla, na věci ponechané ve vozidle, ani na živá zvířata.

4. Ubytovatel je povinen uhradit škodu na vnesených věcech, avšak pouze do výše odpovídající stonásobku výše ceny ubytování za jeden den.

5. Host je povinen uplatnit právo na náhradu škody u Ubytovatele bez zbytečného dokladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy se Host o škodě musel dozvědět.

X. Závěrečná ustanovení

1. Rozhodné právo. Smlouva a tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně českým právem a právním řádem České republiky.

2. Změny Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky.

3. Oddělitelnost. V případě, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení platná, účinná a vymahatelná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dotčené ustanovení takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem, smyslem a ekonomickým dopadem co nejvíce odpovídat původnímu ustanovení a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření Smlouvy.

4. Promlčení práv. Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě šesti (6) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5. Vyloučení některých ustanovení. Smluvní strany vylučují aplikaci pravidla contra proferentem na Smlouvu.

6. Povinnost k náhradě nemajetkové újmy. Při vzniku povinnosti nahradit újmu, postihuje škůdce i povinnost nahradit nemajetkovou újmu.

7. Zákaz postoupení. Práva vzniklá ze Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany.

8. Platnost a účinnost. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2020.

V Plzni, dne 31.10.2020

Zejbiš a.s.